mepac@mbri.ac.ir تلفن: ۸۸۶۵۷۳۹۷ (۰۲۱) دورنگار: ۸۸۶۵۷۴۳۰ (۰۲۱)

چارچوب سیاست پولی برای کنترل تورم
راهکارهای کنترل تورم در سناریوهای متفاوت پیش‌روی کشور
چارچوب سیاست پولی مناسب (استراتژی، ابزارها و سیاست‌ها)
هدف‌گذاری تورمی؛ الزامات و راهکارها
سیاست‌های ارتباطی و مدیریت انتظارات تورمی
راهکارهای برون‌رفت از رکود تورمی
عملیات بازار باز و نقش آن در کنترل نقدینگی
استقلال، پاسخگویی و شفافیت بانک مرکزی
توسعه ابزارهای مالی اسلامی جهت سیاست‌گذاری پولی
نظام ارزی و سازوکار مدیریت ارز
نقش بازار متشکل ارزی در کشف نرخ ارز
یکسان‌سازی نرخ ارز؛ الزامات و راهبردها
راهکارهای حل چالش رفع تعهدات ارز

تقویت ثبات مالی: الزامات و راهکارها
ساختار نهادی مطلوب جهت تامین ثبات مالی در بازار پول، سرمایه و مسکن
سیاست‌های احتیاطی کلان و ریسک سیستمی در نظام بانکی
ملاحظات ثبات مالی در سیاست‌گذاری پولی
گذار نرخ سود سیاستی به نرخ‌های بازارهای مالی
نقش شرکت‌های بیمه و صندوق های بازنشستگی در ثبات مالی
ارتقای سلامت مالی بانک‌ها و ثبات نظام بانکی

سازگاری و هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی
شناسایی و تحلیل آثار تکالیف بودجه‌ای و فرابودجه‌‌ای بر نظام بانکی و اقتصاد کشور
سلطه مالی و راهکارهای رفع آن
پایداری مالی دولت و قاعده‌مندی سیاست مالی
تامین مالی غیرتورمی کسری بودجه دولت
اصلاح ساختار صندوق توسعه ملی با هدف پایداری مالی
توسعه نظام تأمین مالی با تاکید بر بازار سرمایه و نوآوری‌های مالی
توسعه ابزارهای مالی اسلامی در راستای تسهیل تأمین مالی دولت

اصلاح ساختار و مقاوم‌سازی نظام بانکی
راهکارهای ارتقای اثربخشی نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها
اصلاح قوانین بانک مرکزی و بانکداری
آثار محیط اقتصادی بر ترازنامه بانک‌ها
کنترل کمی و کیفی رشد دارایی‌های ترازنامه بانک‌ها
نقش تسهیلات تکلیفی در تضعیف عملکرد نظام بانکی
اصلاح ساختارهای حکمرانی شرکتی، مالکیت و سرمایه در بانک‌ها
چالش‌ها و سازوکارهای مدیریت ریسک در بانک‌ه
سازوکارهای قانونی و عملیاتی برنامه بازسازی و حل و فصل بانک‌ها (گزیر)
نقش سامانه‌های اطلاعاتی در نظام رتبه‌بند
گذار به نظام استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) در بانک‌ها؛ پیشرفت‌ها و چالش‌ها